Start a new topic

Si Kabesang Tales

Layunin: Naipahahayag ang sariling paniniwala at pagpapahalaga kaugnay ng mga kaisipang namayani sa akda.

download.jpg
(7.71 KB)
Login or Signup to post a comment